Koordynator do spraw dostępności w Muzeum Miasta Zgierza:

Maciej Rubacha

e-mail: dostepnosc@mmz.net.pl

telefon: 42 716 37 92

Muzeum Miasta Zgierza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Miasta Zgierza.

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-23.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

– część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

– brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

– filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:  2020-09-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Rubacha, dostepnosc@mmz.net.pl. Kontaktować można się, także dzwoniąc na numer telefonu: 42 716 37 92. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargę można złożyć:

e-mail: muzeum@miasto.zgierz.pl

– za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej (listownie):

Muzeum Miasta Zgierza

ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 21

95-100 Zgierz

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek główny Muzeum Miasta Zgierza, ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 21

Dostępność wejścia do budynku

Do budynku prowadzą trzy wejścia:

– od ul. gen. J. H. Dąbrowskiego – wejście główne do budynku,

–  przez bramę (od ul. N. Barlickiego) na dziedziniec Muzeum; stąd zaś jedno wejście po schodach z poręczami na parter budynku (wystawy stałe) oraz drugie wejście schodami w dół do piwnic Muzeum (sale wystaw czasowych). Oba wejścia od strony dziedzińca dostosowane są dla osób niepełnosprawnych z możliwością skorzystania ze schodołazu.

Oba wejścia na parter wyposażone są w drzwi dębowe z klamkami, zaś wejście do piwnic w  drzwi aluminiowe z uchwytem do otwierania. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Dostępne dla wszystkich są tylko poziom parteru (sale wystaw stałych) oraz piwnice (sale wystaw czasowych) budynku. Na tych kondygnacjach można poruszać się na wózku. Budynek nie został wyposażony w windę. Na poddasze (sala konferencyjna, biblioteka naukowa, archiwum, biura) prowadzą zabytkowe drewniane schody, po których nie może poruszać się schodołaz.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w piwnicach budynku. Brak dodatkowych dostosowań. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Breille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Na dziedzińcu Muzeum znajduje się sześć miejsc parkingowych. Naprzeciwko budynku, po drugiej stronie ul. gen. J. H. Dąbrowskiego znajduje się parking miejski z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku (w tym sale wystawowe) można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.